Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je alles wat te maken heeft met algemene voorwaarden van de praktijk. Als je klikt op de button vind je alle informatie over het betreffende onderwerp. 

In de algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden de Praktijk voor psychosociale therapie Saskia Berman haar dienstverlening aanbiedt. De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang je onder behandeling bent. Wil je direct naar de informatie over de klachtenregeling, de manier waarop de praktijk omgaat met signalering van huiselijk geweld of informatie over hoe de praktijk met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kan je klikken op de buttons hieronder. 

Het kan zijn dat je klachten hebt met betrekking tot de behandeling of de manier waarop ik met je omga. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan. Mocht je feedback voor me hebben dan verneem ik dat graag van je. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kan je gebruik maken van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een wettelijk vastgesteld stappenplan en afwegingskader voor (zorg)professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoeden van acute en structurele onveiligheid geeft mij dit de mogelijkheid tot melding van de situatie bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/WKKGZ). Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  Ik ga zorgvuldig met de verwerking van jouw persoonsgegevens om, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.